Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i GreenMerc AB (559323-5418) kallas härmed till årsstämma fredagen den
3 maj 2024 kl 16.00, i bolagets lokaler på Storgatan 7 i Stockholm.

 

Ärenden:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman   
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare 
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad  
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 8. Beslut om resultatdisposition
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören
 10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 11. Val av styrelse
 12. Beslut avseende uppdelning av bolagets aktier 10:1.
 13. Beslut avseende ändring av bolagsordningen. Ändringarna innebär följande:
                       – Justerade gränser för antal aktier med anledning av uppdelning av aktier enligt
                          punkt 12 ovan.
                        – Möjlighet för bolaget att hålla bolagsstämma digitalt.                    
 14. Beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
 15. Övriga frågor
 16. Stämmans avslutande

Årsredovisningen med revisionsberättelse finns tillgängligt på bolagets kontor och kan på begäran skickas till aktieägare som så önskar.

Styrelsens förslag till bemyndigande enligt punkt 14, föreslagen ny bolagsordning enligt punkt 13 samt registrerad bolagsordning bifogas.

Vi ber er anmäla ert deltagande på bolagsstämman till [email protected], senast 2024-05-01
 

Stockholm 2024-04-04

Styrelsen

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc AB: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, strävande efter att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.