Bolagsordning

2022-03-15      

____________________________________________________________________

 

 

§     1     Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är GreenMerc AB (publ)

 

§     2     Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

§     3     Verksamhet

Bolaget ska utveckla och driva webbaserade mjukvarutjänster samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

 

§      4     Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 A.

Antalet aktier › bolaget ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

Aktierna kan vara dels A-aktier och dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför 1 röst.

A-aktier kan utges till ett antal av högst 4 000 000 och B-aktier till ett antal av högst

4 000 000.

Vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning kontant eller genom fordringskvittning gäller

an          gammal aktie ger företrädesrätt till ny aktie av samma slag,

an          aktie som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga aktieägare, samt

att          om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta ej kan ske, genom lottning.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot betalning i kontanter eller genom fordringskvittning med avikelse från Aktieägamas företrädesrätt,

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission har aktieägare företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de tidigare äger, varvid ska gälla att ägare av aktier i serie A Ska ha rä9 till nya aktier av serie A och att ägare av aktier i serie B ska ha rätt till nya aktier av serie B i &rhällandetill sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten a8 genom fondemission, eller erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

 

§     5     Styrelse

Styrelsen består av 3 – 10 ledamöter med högst 10 suppleanter.

 

§     6     Revisorer

Bolaget ska välja 1 – 2 revisorer med eller utan revìsorssuppleanter.

 

§     7     Kallelse

Kallelse fil1 bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post– och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring ì bolagsordningen tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

 

§     8     Årsstämma

Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.

På arsstämman ska följande ärenden förekomma.

1)       Val av ordförande vid stämman

2)        Upprättande och godkännande av röstlängd

3)        Val av en eller två protokolljusterare

4)       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5)       Godkännande av dagordning

6)        Föredragning av framlagd årsredovisning och revisorsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och eventuell koncernrevisionsberättelse

7)       Beslut

a)        om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b)       om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen

C)   Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8)        Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

9)        Val av styrelse och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10)   Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

 

§     9     Räkenskapsår

Räkenskapsår är 0101 – 1231.

 

§  10     Deltagande på bolagsstämma

För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsa9on och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två.

 

§ 11     Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade í ett avstämningsregister enligt Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är

antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.