GreenMerc AB offentliggör memorandum för erbjudande av aktier samt avsedd listning på NGM Nordic SME

GreenMerc AB (publ) (”GreenMerc” eller ”Bolaget”), är ett fintech-bolag som tillhandahåller en mjukvaruplattform för både digitala tillgångar och traditionella fintech-tjänster. GreenMerc erbjuder idag en fullständig börsplattform för handel med digitala tillgångar genom Trijo.co. Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets B-aktier genom emission (”Erbjudandet”) i samband med en notering på NGM Nordic SME. Bolaget har erhållit villkorat godkännande av Nordic Growth Market NGM Aktiebolag (”NGM2”). Godkännandet är villkorat av att Bolaget uppfyller listningskraven, däribland spridningskravet, och kan därefter upptagas till handel på NGM Nordic SME. Bolaget har upprättat ett memorandum i samband med erbjudandet och noteringen samt att memorandumet offentliggjorts på Bolagets hemsida www.greenmerc.com (”Memorandumet”). Första handelsdagen i Bolagets aktier förväntas bli den 13 juni 2025. Med en notering och tillväxtkapital genom Erbjudandet förväntas kännedomen om GreenMerc och dess varumärken öka samt ökad tillväxt bland nuvarande och potentiella framtida kunder och samarbetspartners.

Erbjudandet i sammandrag:

 • Erbjudandepriset är fastställt till 11,3 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde för Bolagets aktier om cirka 160 MSEK före Erbjudandet.
 • Erbjudandet omfattar högst 1 725 650 nyemitterade B-aktier.
 • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget, gentemot Pareto Securities AB, åtagit sig att emittera ytterligare högst 258 800 nya aktier, motsvarande högst cirka 15 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
 • Det sammanlagda värdet av Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen) uppgår till cirka 19,5 MSEK 
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo så kommer det sammanlagda värdet av Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen att uppgå till cirka 22,4 MSEK
 • Vissa investerare har inför Erbjudandet, till samma pris som övriga investerare, åtagit sig att förvärva aktier i samband med Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 10,5 MSEK, motsvarande cirka 54 procent av Erbjudandet (exklusive Övertilldelningsoptionen). De som ingått teckningsåtagandena har bland annat, ingåtts av Sutjagin Capital AB, Wilhelm Risberg, Aggregate Media Fund XI AB, Fredrik Djavidi, Niclas Corneliusson och Rundgren Properties AB samt av Bolagets VD Arvid Börje Ramberg och styrelseledamöterna Ari Liukko och Steffan Sondermark. Förvärvsåtagandena är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena.
 • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och internationellt.
 • Anmälningsperioden för Erbjudandet förväntas pågå från och med den 20 maj 2024 till och med den 5 juni 2024.
 • Beräknad första handelsdag för Bolagets aktier på NGM Nordic SME är den 13 juni 2024 och beräknad likviddag är den 11 juni 2024.
 • Aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) "GMERC".
 • 19 av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter, ledning, advisory board och storägare, har genom avtal med Bolagets finansiella rådgivare, Swedish North Point Securities AB, förbundit sig till en så kallad lock up avseende aktier under en period om 360 dagar för Bolagets huvudägare samt vd, och 180 dagar för övriga 16 aktieägare från första dagen för handel på NGM Nordic SME. Åtagandena omfattar totalt cirka 94,0 procent av kapitalet och cirka 96,4 procent av rösterna i Bolaget innan Erbjudandets genomförande (exklusive Övertilldelningsoption) samt 83,8 procent av kapitalet och cirka 89,7 procent av rösterna i Bolaget givet fulltecknat Erbjudande (exklusive Övertilldelningsoption).
 • Fullständig information om villkoren i Erbjudandet återfinns i Memorandumet. Memorandumet har idag offentliggjorts på GreenMercs hemsida (www.greenmerc.com).

Rådgivare

North Point Securities agerar finansiell rådgivare och bookrunner i samband med noteringen och Erbjudandet. Stockholm Corporate Finance agerar bookrunner i samband med Erbjudandet. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut och Force Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet. North Point Securities kommer vara Bolagets Mentor på NGM Nordic SME.

Arvid Börje Ramberg, VD för GreenMerc, kommenterar:

"Vår vision är att brygga gapet mellan digitala och traditionella finansiella tillgångar, skapa värde för våra kunder och samtidigt fortsätta att vara i framkant av innovation inom fintech. Noteringen är en strategisk milstolpe som kommer att ge oss ytterligare synlighet att accelerera våra innovationsprojekt och expandera vårt erbjudande ytterligare. Med en kraftig tillväxt det senaste året, står GreenMerc starkt rustade för framtiden."

Som ett modernt fintechbolag i skärningspunkten mellan digitala tillgångar och traditionell finans och över 40 000 registrerade kunder planerar GreenMerc att fortsätta bredda sitt utbud av tjänster. Med målet att öka intäkten per kund och fortsätta att locka nya kunder med ett alltmer attraktivt kunderbjudande.

###

Denna information är sådan som GreenMerc AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, av nedanstående kontaktperson, för offentliggörande den 17 maj 2024 kl. 15:40 CET

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Arvid Börje Ramberg, vd för GreenMerc AB (publ)

kan nås via e-post på [email protected] eller telefon på 0709-36 86 87.

Om GreenMerc: GreenMerc har som ambition att vara bryggan mellan gammalt och nytt, med målet att uppnå tillväxt genom att lansera skalbara webbaserade finanstjänster som överbryggar traditionell finans och Decentralized Finance (DeFi). Med fokus på innovativa teknologilösningar erbjuder företaget en rad tjänster, från utveckling till färdiga, driftsatta och förvaltade lösningar, vilket möjliggör en mer tillgänglig och transparent finansmarknad för GreenMercs kunder. Läs mer på www.greenmerc.com.

Om Trijo: Trijo är ett dotterbolag till GreenMerc och Sveriges enda kryptobörs. Specialiserade på digitala valutatjänster, är Trijo en pionjär inom kryptovalutamarknaden i Sverige. Med en app tillgänglig för både iPhone och Android, och stöd för 24 nya valutor, arbetar Trijo för att erbjuda enklare åtkomst till kryptovalutor. Trijo har nyligen även lanserat en tjänst som möjliggör staking och därmed en avkastning på dina digitala tillgångar. Läs mer på www.trijo.se.

Kontakta oss

Skriv ett meddelande eller ange din epostadress om du endast vill ha GreenMercs nyhetsbrev.

Genom att ange din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring digitalt. Här kan du läsa mer om samtycket samt hur GreenMerc hanterar dina personuppgifter.